Arengukava 2019-2026

Arengukava 2019-2026

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon (ELSF) on asutatud 11.11.1992.a mittetulundusühinguna eesmärgiga edendada nii talvist kui ka suvist laskesuusatamist Eestis ning esindada Eestit Rahvusvahelises Laskesuusatamise Liidus (IBU).

VISIOON

Meie visioon on olla jätkusuutlik, edukas ja atraktiivne tippspordile orienteeritud taliala Eestis.

MISSIOON

Meie missioon on tagada laskesuusatamise edu, populaarsus ning jätkusuutlik ja järjepidev areng.

EESMÄRGID

Strateegiliseks eesmärgiks on edu saavutamine rahvusvahelisel tasandil, järelkasvule ja talentidele treening- ja võistlustingimuste loomine ning rahvusvaheliste võistluste korraldamine Eestis.

 • Täiustada organisatsiooni olemaks atraktiivseim spordiala Eestis.
 • Edendada laskesuusatamist parimal viisil, luues selleks vajalikke tingimusi ja võimalusi.
 • Osaleda aktiivselt IBU rahvusvahelistel üritustel ning esitada oma spetsialiste IBU juhtstruktuuridesse.
 • Jõuda tiitlivõistlustel medalini

EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE

 • Tasemel A-koondise ettevalmistus ja oskuste jagamine klubidega;
 • Noorte ja juunioride koondvõistkondade ettevalmistamine tiitlivõistlusteks;
 • Majanduslik stabiilsus ja areng;
 • Edu tiitlivõistlustel ja MK-sarjas;
 • Eesti MV tähtsustamine;
 • Toetus liikmesklubidele;
 • Koolitused ja seminarid treeneritele;
 • Treenerite järelkasvu tagamine;
 • Treening- ja võistluskeskuste areng;
 • Audentese SPKO riiklik tellimus;
 • Noortesarja ja teiste noortele suunatud projektide jätkusuutlikkuse arendamine;
 • IBU kalendrivõistluste korraldamine Eestis;
 • ELSF büroo tugevdamine.

MUUD STRATEEGILISED TEGEVUSED JA EESMÄRGID

 • Koostöö IBUga;
 • Koostöö EOK ja ministeeriumitega;
 • Koostöö Kaitseväega
 • Koostöö omavalitsuste ja erasektoriga;
 • Mainekujundus, suhtlemine meediaga;
 • Kandepinna laiendamine;
 • Laskesuusatamise populaarsuse tõstmine.

ELSF-i PÕHIVÄÄRTUSED

 • Traditsioonide edasiviimine;
 • Eetikast ja ausast mängust lähtuv tegevus;
 • Professionaalne suhtumine enda ja teiste töösse;
 • Otsustusvõime ja vastutuse võtmine;
 • Noortes positiivse hoiaku kujundamine;
 • Dopingu vastu võitlemine;
 • Jätkusuutlik ja edule orienteeritud töö.

 ELSF-i ROLL

 • Omab kindla struktuuriga juhatust, kes esindab liikmeid nii rahvusvahelisel, riiklikul kui ka erasektori tasandil ala arengule suunatud tingimuste loomisel.
 • Võtab aktiivselt osa rahvusvahelisest spordielust.
 • Omab koolitatud treenerite kaadrit, võimaldades klubide treeneritele pidevat väljaõpet.
 • Omab treenerite nõukogu, kes arendab nüüdisaja vajadustele rajatud treeningumetoodikat ja viib seda ellu.
 • Omab eelarvet tippspordi, noortespordi korraldamiseks ja võistluste läbiviimiseks.
 • Omab tugevat liikmeskonda, kellel on võimekas treenerite kaader, lai kandepind ning tänapäevased treeningubaasid ja ‑tingimused.
 • Omab võistluskalendrit ning taotleb rahvusvaheliste võistluste toomist Eestisse.
 • Omab täiskasvanute, järelkasvu- ja noortekoondist.
 • Omab vahendeid premeerida parimaid ning korraldada aasta parimate autasustamist, finantseerida koolitusi, treenerite koosolekuid ja teisi üritusi.
 • Kuulub IBU ja EOK liikmeskonda ning austab olümpiahartat ja olümpialiikumise dopinguvastast koodeksit.

Arengukava täistekst: ELSFi arengukava 2019-2026

Kinnitatud ELSF juhatuse otsusega 30.10.2019

Peasponsor

Suursponsor

Sponsorid

Partnerid