Hea Tava

Hea Tava

 EESTI LASKESUUSATAMISE FÖDERATSIOONI HEA TAVA

 1. Hea Tava ja selle eesmärgid:
  • Hea Tava kohaldub Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni (ELSF) tegevusele ning kõigile isikutele ja organisatsioonidele, kes on liikmed, töötajad või töövõtjad ELSF‑is, või kelle tegevust ELSF toetab, samuti laskesuutajatele, kes Rahvusvõistkonda ei kuulu.
  • ELSF-i peamised eesmärgid on:
   • saada üheks konkurentsivõimelisemaks spordialaliiduks Rahvusvahelises Laskesuusatamise Liidus (IBU-s);
   • aidata kaasa Eesti laskesuusatajate arengule, mille edu mõõdupuuks on sportlaste edukas osalemine tiitlivõistlustel ja medalikohtade saavutamine.
  • Eduka Eesti laskesuusatamise edendamiseks peavad laskesuusatajad, treenerid, abitreenerid, abipersonal ja meeskonnajuhid omama soovi ühiseid eesmärke ja reegleid järgides pühenduda tippspordile, võttes omaks ka vastava eluviisi.
  • Eesti laskesuusatamise arenguks tuleb tagada vastastikuse austuse ja professionaalse käitumise keskkond, toetamaks ühiseid eesmärke ja võttes vastutuse individuaalse käitumise ja tulemuslikkuse eest.
  • ELFS-i seatud eesmärkide saavutamiseks on oluline, et kõik Hea Tava punktides 1 ja 1.3 nimetatud isikud (ühiselt Meeskond) järgiksid Head Tava.
  • ELSF-i Hea Tava aluseks on järgmised väärtused: töökus, distsipliin, tulemuslikkus, suurepärasus, ausus & usaldusväärsus, vastutus,  pühendumine, austus, juhtimisvõime.
  • Hea Tava eesmärk on kirjeldada igaühe üldist suhtumist ja käitumist, mida järgib iga Meeskonna liige, kuid erilise hoolsusega ELSF-i esindavad isikud, sh kõik Rahvusvõistkonna liikmed.
  • Iga Meeskonna liige tutvub Hea Tavaga. Rahvusvõistkonna liige kohustub Hea Tavaga tutvuma enne Rahvusvõistkonna tegevuses osalemist.
  • Hea Tava kehtestab juhatus. Hea Tava ja selle muutmise korral Hea Tava uued redaktsioonid avaldatakse ELSF-i veebilehel – https://biathlon.ee/. Hea Tava redaktsioon jõustub alates selle veebilehel avaldamisest.
 1. Üldised reeglid
  • Iga ELSF-i Meeskonna liige:
   • näitab üles austust, hoides kõrgeid käitumisstandardeid, spordieetikat, viisakust ja sportlikkust igal ajal;
   • järgib kõiki kohalduvaid dopinguvastaseid reegleid, eelkõige tunnevad ja käituvad kooskõlas Eesti dopinguvastaste reeglitega ja nende aluseks olevate maailma dopinguvastase programmi põhielementidega: maailma dopinguvastase koodeksiga (WADA); sellega seotud rahvusvaheliste standarditega ja tehniliste dokumentidega; ning suuniste ja parimate lahenduste näidistega;
   • informeerib Eesti Antidopingu ja Spordieetika Agentuuri, WADA-t või IBU Integrity Unit’it sportlastest, kelle osas on tekkinud kahtlus dopinguvastaste reeglite rikkumises;
   • ei manipuleeri spordivõistlustega Rahvusvahelise Olümpiakomitee (edaspidi ROK) spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise koodeksi mõttes.
   • austab teisi ja järgivad eetilise käitumise põhimõtteid igal ajal ja igas kohas (ELSF ei talu mh väärkohtlemist ja ahistamist), järgivad spordipersonali käitumisjuhendit laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks;
   • näitab austust kõigi ELSF-i ja IBU liikmete (sportlaste, treenerite, abipersonali, meditsiinilise personaali, ametnike, korralduskommitee liikmete, meediaesindajate, sponsorite, partnerite jne) suhtes;
   • tagab spordivõistluste turvalisuse, sh tegutsevad kooskõlas spordiürituste korraldamise nõudeid sätestavate õigusaktide ja vastavate heade praktikatega;
   • järgib kõiki teisi asjakohaste spordiorganisatsioonide (sh ROK, EOK, IBU, WADA) kehtestatud nõudeid ja reegleid, mis muuhulgas puudutavad spordieetikat ja ausat mängu;
   • on teadlik, et vigastused või haigused, mis peatreeneri ja / või arsti arvates võivad piirata Sportlase võimet sportliku tulemuse saavutamise, võivad kaasa tuua Sportlase eemaldamise Rahvusvõistkonnast;
   • näitab pühendumust ELSF-le ja Rahvusvõistkonnale, osaledes kõigis Rahvusvõistkonna turundus- ja reklaamitegevustes ning muudes tegevustes vastavalt vajadusele;
   • esindab väärikalt Eesti Vabariiki, alaliitu, koondist, sporti.
 1. Sportlik saavutus
  • Kõik laskesuusatajad:
   • annavad võistlustel alati endast parima, valmistudes võistlusteks füüsiliselt ja vaimselt.
   • kui on kohaldatav, osalevad kõikides Rahvusvõistkonna treeninglaagrites / -tegevustes.
   • kui on kohaldatav, osalevad kõigil riiklikel (Eesti meistrivõistlused) ja rahvusvahelistel võistlustel (maailmakarikavõistlused, maailmameistrivõistlused, olümpiamängud, IBU karikasarja võistlused).
 1. Rahvusvõistkond
  • Eesti laskesuusatamise Rahvusvõistkond koosneb sportlastest, treeneritest ning vajalikust tugipersonalist.
  • Kõik Rahvusvõistkonna liikmed, kui kohaldatav:
   • järgivad puhkeaegasid ja ajakavasid ning osalevad kõigil võistkonna koosolekutel;
   • hoiavad kõik võistkonna tegevuskohad puhtad ja korras. Jagatud majutustubades austavad oma toanaabrit ja nende soovi puhta ja korras ruumi järele;
   • järgivad kõiki peatreeneri kehtestatud juhiseid alkoholi, tubaka ja muude ainete tarvitamise piirangute osas;
   • on kättesaadavad dopingukontrolli testidele võistlustel ning võistlusvälises ajal;
   • järgivad selle riigi laskemoona ja relvade käitlemist ning transporti reguleerivaid õigusakte, kus nad tegutsevad, esindades Eesti laskesuusatamist, olgu selleks treening või võistlusolud;
   • tunnevad ja täidavad kõrvalekaldumatult kõiki tuleohutuse reegleid;
   • võistlustel või laagris olles peab sportlane üles näitama laitmatut käitumist kogu reisi kestuse ajal, mis tähendab:
    • käitumist kõigi suhtes lugupidaval viisil. Sobimatu keelekasutus ei ole lubatud, kuna see võib tuua sportlaseleja/või ELSF-le negatiivset tähelepanu;
    • austust omandi vastu. Tahtlikku vandalismi, vargust või vara hävitamist ei taluta. Rikkumist pealt näinud meeskonnaliige peab sellest viivitamatult teavitama peatreenerit;
    • käituvad kohusetundlikult ning hoiduvad tegevustest, mis võivad ohustada sportlikke saavutusi;
    • sportlased võivad võistlustelt või laagrist lahkuda ainult peatreeneri loa.
   • võistlustel või laagris hoiduvad Rahvusvõistkonna liikmed ebasobivast käitumisest, mis sh sisaldab:
    • liikumiskeelu rikkumine;
    • mitte-sportlaslik käitumine;
    • avalik väärkäitumine;
    • teiste sportlaste varustuse rikkumine;
    • võistlusest loobumine või tahtlikult enda diskvalifitseerimise saamine.
 1. Distsiplinaarmenetlus
  • Hea Tava rikkumisel on ELSF-i juhatusel ja Rahvusvõistkonna treeneritel õigus rakendada järgmisi distsiplinaarmeetmeid:
   • suuline hoiatus;
   • kirjalik hoiatus;
   • võistluselt või laagrist eemaldamine;
   • ELSF rahastamise osaline või täielik peatamine;
   • leppetrahv;
   • Rahvusvõistkonda kuulumise peatamine;
   • võistluskeeld juhatuse määratud ajaks või tähtajatult.
  • ELSF-i juhatus ja Rahvusvõistkonna treenerid hindavad igat rikkumise toimepanemist igakülgselt ja objektiivselt, kuulates ära asjaomaste isikute selgitused ja hinnates muid tõendeid. Rikkumise toimepanduks lugemise korral otsustatakse rikkumisele kohane meede vastavalt rikkumise iseloomule, asjaoludele ning rikkuja käitumisele.
  • Punktides (i)-(iii) nimetatud meetmeid rakendab Rahvusvõistkonna treener. Treener koostab protokolli, milles kirjeldab Sportlase rikkumist (mh märkides rikkumise koha ja aja) ning märgib rakendatud distsiplinaarmeetme. Treener edastab vastavasisulise protokolli ELSF-i peasekretärile.
  • Punktides (iv)-(viii) nimetatud meetmeid rakendab ELSF-i juhatus, tehes kirjaliku otsuse. Otsusega mittenõustumisel võib otsuse adressaat otsuse vaidlustada Eesti Olümpiakomitee Spordiarbitraažis.
  • Distsiplinaarmeetme kohaldamise otsus ei välista ega piira ELFS-i õigust kohaldada muid seadusest, lepingust või põhikirjast tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Kinnitatud juhatuse 28.07.2021 otsusega.

Peasponsor

Suursponsor

Sponsorid

Partnerid